Årsmøtet i IL Heming avholdes torsdag 28. mai

Årsmøtet i Idrettslaget Heming var opprinnelig berammet til 24. mars, men ble utsatt på grunn av korona-situasjonen.

Hovedstyret har nå satt ny dato torsdag 28. mai kl 19:00! Møtet vil avholdes iht smittevernregler i Storsalen i Klubbhuset, og det er krav til påmelding/registrering.

LENKE TIL PÅMELDING. Kun adgang for medlemmer med betalt årskontingent. Se innholdsdel for informasjon, agenda og saksdokumentasjon.

VELKOMMEN!

2020-05-13
einarhoved

På bildet ser vi hovedstyrets leder Peder Nergaard som overrekker blomster til avtroppende hovedstyremedlem Astrid Uhrenholdt Jacobsen på årsmøtet i fjor.

Velkommen til årsmøte i IL Heming!

Norges Idrettsforbund har gitt allminnelig utsettelse for å avholde årsmøte til 31.12.2020. For å kunne søke kommunale midler, må imidlertid årsmøtet avholdes innen 15.6.2020.

Møtet vil finne sted i Storsalen på Klubbhuset, iht. gjeldende smittevernregler. Det betyr:

 • Det er kun adgang for medlemmer som fyller 15 år i 2020, og som har betalt årskontingent for 2020. Se Hemings lov §6, last ned her
 • Det er ikke adgang for personer i karantene, isolasjon eller som føler seg syke.
 • Alle deltakere må vaske hender godt ved ankomst.
 • Alle deltakere må overholde avstandsregler, for tiden 1 meter.

Møtet vil gå gjennom kun formalia, det vil si de nødvendige sakene iht. loven. Tradisjonell utdeling av hederstegn og pokaler vil komme tilbake til når forholdene tillater det. 

Myndighetene har satt en grense på 50 personer for deltakere på arrangementer, derfor må vi be om at alle som har tenkt seg på møtet må forhåndsregistrere seg. Ved interesse over 50 personer, vil vi komme tilbake med alternative løsninger.

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning. LAST NED ÅRSRAPPORT HER.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning (se dokumentasjon sak 8, Kontrollutvalget HER).
 10. Behandle forslag og saker.
  1. Valg av styre til Stiftelsen Nye Heminghallen. LAST NED INNSTILLING HER.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. (se dokumentasjon sak 10)
 12. Vedta idrettslagets budsjett (se dokumentasjon sak 8)
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg: LAST NED INNSTILLING HER.
  1. Styre med leder, nestleder, ni styremedlemmer og ett varamedlem.
  2. Kontrollutvalg med to medlemmer og to varamedlemmer.
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  5. Seks medlemmer til Hemings Råds arbeidsutvalg (RA), jfr § 25.
  6. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
 15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Samarbeidspartnere Heming Alpin