Juniorstipend fra IL Heming!

Søknadsfristen for juniorstipend fra IL Heming er 15. november! Alle får svar medio desember.

Klikk "les mer" for å se fullstendige kriterier

2019-10-15
einarhoved

Tildelingskriterier juniorstipend

Revidert i Hovedstyret 6. september 2017

Formål:

Juniorstipendet skal styrke IL Hemings juniormedlemmers mulighet til å drive toppidrett, og representere klubben i konkurranser nasjonalt og internasjonalt. Juniorstipendet er ment å dekke kostnader til utstyr, deltakeravgifter og reiser, samt andre utgifter som direkte knytter seg til utøvelse av idretten.

Hvem kan få tildelt juniorstipend:

Juniorstipend kan tildeles utøvere som representerer IL Heming i konkurranser nasjonalt og internasjonalt. Utøvere kan søke det året/sesongen de fyller 17 år, og stipend kan tildeles individuelle utøvere som konkurrerer i klassene 17 til 20 år i kommende sesong.Utøvere kan søke fra og med det året de fyller 17 år til og med det året de fyller 20 år. Egne kriterier gjelder for alpin, fotball og IPU.

Søkerne må ha vært medlem av IL Heming de to siste årene, og være medlem på tildelingstidspunktet. Alle påløpte medlems- og treningsavgifter må være betalt.

Det er kun tillatt å søke og å motta juniorstipend fra én avdeling.

Vurderingskriterier:

  • Sportslig innsats.
  • Oppnådde resultater.
  • Deltakelse i konkurranser nasjonalt og/eller internasjonalt der utøveren har representert IL Heming.
  • Internasjonale resultater.
  • Deltakelse i avdelingens interne treningsopplegg i inneværende sesong.
  • Målsetting om å satse aktivt på idretten og delta i konkurranser på høyt nasjonalt nivå i minst to år til.

Fotball: Juniorstipend kan tildeles opptil to lag som spiller 11’er- fotball. Laget/-ene må ha spilt ungdomsfotball i minimum to sesonger ved søknadstidspunktet. Midlene skal tildeles det/de lag som har oppnådd det relativt sett beste resultatet i inneværende år. Som lagidrett gjelder ikke maksimumsbegrensningen for individuelt stipend.

IPU: Egne kriterier gjelder, kontakt avdelingen.

Alpin: I alpin er du junior til og med det året du fyller 22 år.

 

Hvordan søke: LENKE TIL SØKNADSSKJEMA

Utøvere sender skriftlig og begrunnet elektronisk søknad via vedlagt skjema. Avdelingene i Heming mottar sine respektive søknader og sender en samlet innstilling av aktuelle kandidater til IL Hemings administrasjon for avgjørelse i Hovedstyret. Avdelingene skal angi prioritert rekkefølge på sine kandidater, og foreslå størrelsen på stipendet til den enkelte søker.

Utøveres søknader må inneholde opplysninger om kandidatenes navn, alder, personnummer, kontonummer, resultater, deltakelse på trening og i konkurranser, og forøvrig være godt begrunnet.

 

Tildeling:

  • Stipendet utgjør minimum kr 10.000 og maksimum kr 20.000, uavhengig av hvilken avdeling utøveren representerer (unntatt Fotball).
  • Tildeling vil bli foretatt etter en individuell vurdering av innkomne søknader som oppfyller vilkårene for stipend.
  • Juniorstipend er avdelingsuavhengig og tildeles av Hovedstyret etter innstilling fra avdelingene. Hovedstyret skal som utgangspunkt følge avdelingenes innstilling, med mindre det er begått åpenbar urett eller tildelingskriteriene ikke er etterlevd. Hovedstyret skal også påse at det er likebehandling på tvers av idrettene og at den totale tildelingsrammen overholdes.

Søknadsfrist 2019: 15. november 2019.

Utbetaling:

Umiddelbart etter tildeling direkte til den enkelte mottaker, normalt ultimo desember

Den enkelte mottaker av stipend er selv ansvarlig for dokumentasjonskrav fra likningsmyndighetene.


Samarbeidspartnere Heming Alpin