Årlig møte i fotballavdelingen

Årlig medlemsmøte fotballavdelingen tirsdag 25. mai kl 1900 på TEAMS.

Påmelding til TEAMS-møtet, klikk her

Avdelingens regnskaper, budsjett og valg på styremedlemmer vedtas og velges på Idrettslagets Årsmøte, fastlagt til 27. mai, se idrettslagets hjemmeside. Årsmøtedokumenter legges ut der.

2021-05-18
sveing

Idrettslagets vedtekter har bestemmelser om organiseringen av avdelinger, herunder fotballavdelingen. Her heter det i § 24 Grupper:

 

  1. Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedleggegrupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 17,pkt. 13.

 

  1. Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper/avdelinger med egne gruppestyrer, gjelder følgende:

 

  1. Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.

 

  1. Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist foravholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.

 

  1. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

 

  1. Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.

 

  1. Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.

Det betyr at vi må avholde vårt Årlige møte i fotballavdelingen før idrettslagets årsmøte den 27. mai.

På møtet vårt skal vi legge frem avdeligsregnskapet og gjennomgå dette. Utover dette kan avdelingens årlige møte beslutte å fremme innspill til hovedstyret i IL Heming om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.

Ellers er det opp til Fotballavdelingen å foreslå kandidater til (eget) gruppestyret til valgkomiteen (i IL Heming). Etter IL Hemings årsmøte konstituerer gruppestyrene seg selv. Fotballstyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet. Årsmøtet pleier å veta å delegere til Hovedstyret  valg på  gruppestyremedlemmer.

Så, all makt ligger i årsmøtet til IL Heming. Der er kun medlemmer valgbare og har stemmerett. Vårt årlige møte får da karakter av å være et informasjonsmøte der møtet også kan vedta å fremme forslag til IL Hemings årsmøte som er forumet som vedtar alt.