Økonomistyring i Fotballavdelingen

Økonimistyring i fotballavd.

Fotball er en avdeling i IL Heming. Øverste myndighet mellom Årsmøtene i Idrettslaget er Hovedstyret som har gitt fullmakt til Daglig leder i IL Heming å inngå avtaler som naturlig inngår i den daglige driften av laget.

Hovedregel

Alle avtaler som medfører forpliktelser for IL Heming skal før de inngås godkjennes av hovedstyret, eller hovedstyrets representant, med mindre annet er bestemt. Avtaler signeres av hovedstyrets leder, med mindre annet er bestemt.

Styreleder i Fotballavdelingen har fått fullmakt til å inngå avtale om ansettelse av timetrenere og andre korttids- og midlertidig engasjerte, samt leie av treningslokaler/ baner/traseer, uten forutgående godkjennelse av hovedstyret. Denne fullmakten kan delegeres til avdelingens administrative leder.

Inngåelser av sponsoravtaler og andre avtaler over årlig ytelser på kr 25 000 skal godkjennes og signeres av daglig leder i IL Heming.

Styret i Fotballavdelingen vedtar årlig innen utgangen av november avdelingens utkast til neste års budsjett som skal godkjennes av Idrettslagets hovedstyre, integreres i idrettslagets budsjett og fremlegges på Idrettslagets årsmøte for godkjennelse.

Budsjettet og tilhørende avdeligsregnskap er avdelingens viktigste redskap i avdelingens økonomistyring. Budsjettet låses, men avdelingen utarbeider månedlige, rullerende regnskapsprognoser.

Innenfor budsjett og avdelingsstyrets godkjente prognoser har administrative leder i avdelingen fullmakt fra avdelingsstyret til å attestere utbetalinger som naturlig inngår i den daglige driften av avdelingen og legge inn betalinger i avdelingens nettbank.

Samtlige nettbankbetalinger må i tillegg godkjennes av en annen person. Dette er økonomiansvarlig i avdelingsstyret. Unntaksvis kan denne andre personen være kontorleder i Idrettslaget eller Regnskapsansvarlig i Idrettslaget.

Avdelingsregnskapet føres internt av Økonomiansvarlig i Idrettslaget. Idrettslaget har ekstern revisor som reviderer regnskapet og avgir revisorberetning. I tillegg har idrettslaget en kontrollkomite som gjør egen kontroller og avgir sin beretning til Årsmøtet.

I avdeligsregnskapet settes det av årlige beløp til et reinvesteringsfond for slitasje og fornyelse av anlegget. Likeledes settes det av midler til et gasskjøpsfond i milde vintre for å kunne møte økte kostnader i lange, kalde vintre uten at dette skal gå ut over de øvrige aktivitetene i avdelingen. Utover dette er det avdelingens policy å budsjettere med en «betryggende», positiv egenkapitalbuffer.

Lagskasser

  • Det er ikke lov med private bankkonti til lagskasse i idrettslag.
  • All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap. Fotballavdelingen bruker prosjektregnskap som en hensiktsmessig løsning for å styre pengeflyten til de ulike lagene.

I Klubbhåndboken har vi egne instrukser om Lagskasser og om Lagsreiser