Rollebeskrivelser i fotballavdelingen

Administrativ leder, fotballavdelingen

Rollebeskrivelse Administrativ leder, (Adm)

Adm er ansvarlig for medlemsregister og medlemsadministrasjon og tar seg av medlemshenvendelser.

Adm er ansvarlig for avdelingens hjemmeside med unntak av nyhetsformidling som ligger under Sportslig leder sammen med ansvaret for bruk av sosiale medier.

Adm er økonomiansvarlig på fotballkontoret og attesterer og konterer alle bilag før betaling. I nettbanken er Adm én av to som godkjenner betalingstransaksjonene. Adm er ansvarlig for innkreving av treningsavgifter og påmelding til aktiviteter, samt fakturering av sponsorer og leietakere.

Adm er ansvarlig for utarbeidelse av avdelingens budsjett som skal vedtas at avdelingsstyret, for løpende regnskapsprognoser gjennom året. Adm arbeider tett sammen med Sportslig leder om ressursprioriteringene som fremlegges for styret.

Adm er fotballavdelingens kontaktperson overfor krets og forbund.

Adm har rollen som Materialforvalter, se egen rollebeskrivelse på hjemmesiden.

Adm har rollen som Banemester, se egen rollebeskrivelse på hjemmesiden

Adm har rollen som FIKS ansvarlig, se egen rollebeskrivelse på hjemmesiden.

Adm har rollen som Overgangsansvarlig, se egen rollebeskrivelse på hjemmesiden.

Adm er ansvarlig for fotballforsikring.

Adm er ansvarlig for ajourføring av lister over tillitsvalget i avdelingen som må fremvise politiattest. Listene oversendes Politiattestansvarlig i Idrettslaget Heming.

Adm jobber tett sammen med de øvrige ansatte og trenere i fotballavdelingen og deltar på cuper og arrangementer samt forefallende oppgaver som dukker opp.

Adm jobber tett sammen med Sportslig leder og styret i det videre kvalifiseringsarbeid i NFFs Kvalitetsklubbsertifisering.

Adm er sammen med Sportslig leder avdelingens kontaktperson overfor Daglig leder i Idrettslaget og dennes administrasjon.

Materialforvalter

Materialforvaltning

Roller Materialforvaltning fotballavdelingen

Materialforvalter: Adm leder, (Adm)

Materialassistent: John Markus Svendsen, (Ass)

 

 • Adm: Holde oversikt over beholdning av klubbens utstyr og hvor det befinner seg.
 • Adm: Sørge for vedlikehold av klubbens fellesutstyr og materiell med assistanse fra Materialassistenten.
 • Adm: Ansvar og oppfølgning av hovedleverandør drakter og utstyr.
 • Adm: Sende ut materiellskjema til lagene i barnefotballen hver vår. Lagsutstyr er fastsatt av Sportssjefen. Motta opptelling fra lagene i retur og organisere utlevering/supplering ifm Kick Off.  Sende ut materialskjema etter endt sesong- registrere beholdning i lagene og ta inn utstyr fra lag som oppløses, f.eks Gutter/jenter 12 år.
 • Ass: Lagsutstyr ungdoms- og seniorfotball. Organisere lagsskap/lås. Sportslig leder definerer lagsutstyret. Trener signerer på utlevert lagsutstyr og lås hos Materialforvalter (Adm); kopi leveres Ass for oppfylling av lagsskap.
 • Sportslig leder fremlegger behov for innkjøp av avdelingsmateriell til Materialforvalter (ta høyde for leveringstid).
 • Adm: Materialforvalter forestår alle bestillinger og innkjøp av avdelings- og lagsutstyr.
 • Adm:Personlig spillerutstyr/drakter selges gjennom kiosk/resepsjonen i Klubbhuset. Materialforvalter besørger bestilling/innkjøp fra leverandør og sørger for å ajourføre lagerbeholdning i kassesystemet til Heming.
 • Adm: Kampdrakter i barnefotball kjøpes og eies av spiller. Fra sesongen 2018 gjelder dette også ungdoms- og seniorfotball. I dag eier fotballavdelingen alle kamptrøyene i ungdoms- og seniorlagene. Spillerne her kjøper og eier egne kampshorts og kampstrømper. Lagstrener oppdaterer i FIKS spillers draktnummer. Materialsjef sørger for at laglister med spilleres draktnummer befinner seg i salgslokalet i Kiosk/resepsjon Klubbhus.
 • Ass: Sørge for at det er ryddig og oversiktlig i klubbens utstyrsrom/lager/bua/brakka.
 • Kioskvakt: Trykking av transfers på klubbens drakter/utstyr, herunder logo og initialer.
 • Adm: Koordinere trykkeutvalg (2-4 personer) som hjelper til med trykking et par ganger i året.
 • Ass: Sørge for at fellesutstyr for utlån er intakt og tilgjengelige for lagene (reserve draktsett, vinterballer, kjegler, små mål, div. utstyr til teknisk trening).
 • Ass: Klargjøre baller og evt. annet utstyr til klubbens cuper, fotballskoler og evt. andre arrangement, sørge for bortrydding og evt. vask av vester når arr. er ferdig.
 • Adm: Besørge innkjøp av medisinsk utstyr. Sportslig leder definerer behovet og hva slags medisinsk utstyr vi skal kjøpe inn.

Styret i fotballavdelingen

Styret:

 • Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.
 • Visjon- og verdiarbeid.
 • Økonomisk -/ og drifts kontroll.
 • Organisering og styresammensetning – underutvalg og roller.
 • Følge idrettens lover og representere klubben utad.
 • Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere.
 • Rollebeskrivelser

Leder:

 • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene.
 • Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben.
 • Ansvarlig Kvalitetsklubb (Se detaljerte oppgaver under Kvalitetsklubbansvarlig).
 • Hovedansvarlig for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF.
 • Overgangsansvarlig
 • Ansvar for daglig drift, personalansvar, herunder oppfølging av administrative rutiner.

Nestleder:

 • Stedfortreder for leder.
 • Ansvarlig politiattestordningen (Se detaljerte oppgaver under ansvarlig politiattester).
 • Ansvarlig for relasjonene til OFK og NFF

Fair Play ansvarlig:

 • Ansvaret tildeles en av styremedlemmene.

Sekretær

 • Innkalling / referat styremøter, føre protokoll.
 • Arrangementsansvarlig
 • Frivillighet

Økonomiansvarlig:

 • Lede og koordinere økonomiarbeidet - og lede et evt økonomiutvalg.
 • Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak.
 • Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet.
 • Følge opp administrativ leder i avdelingen og regnskapsfører i idrettslaget.
 • Ansvar for ajourførte medlemslister, utfaktureringer og utbetalinger.
 • Økonomiutvalget skal sikre klubben stabile inntektskilder.

 

Leder Sportslig Utvalg (SU):

 • Ansvarlig for ajourføring av sportsplanen og at denne legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.
 • Ansvarlig for det sportslige opplegget i barne-, ungdoms- og seniorfotball og på Akademiet.
 • Oppfølgning trenerforum – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht sportsplan.
 • Følge opp klubbens sportslige ledere i faglige og praktiske spørsmål
 • Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
 • Ansvarlig for klubbens samarbeid med FCK

Kvalitetsklubbansvarlig

Roller

Kvalitetsklubbansvarlig klubb: Styrets leder

Kvalitetsklubbansvarlig admin: Adm. leder

Beskrivelse

Kvalitetsklubbkonseptet er en av fotballavdelingens viktigste utviklingsarenaer. Her legges grunnlaget og det solide fundamentet som gjør at NFF sentralt sammen med krets kan legge til rette for videre utvikling sammen med fotballavdelingen og de øvrige fotballklubbene. Klubbene jobber seg gjennom kriteriene i prosessen for å bli sertifisert og holder etter dette tak i rammeverket i årlige oppfølgingsrutiner for å forbli en kvalitetsklubb. For å holde tak i prosess og årlig oppfølging har avdelingsstyret dedikert denne ansvaret til styrets formann.

Veiledning

Hensikten med å etablere denne rollen er å sikre klubben sitt fokus og kvaliteten på de grunnleggende oppgavene som ligger til konseptet. Når man skal etablere nye maler, planer og jobbe med utviklingsprosesser over tid samtidig som man skal drifte aktiviteten i klubben krever dette at noen holder overordnet oversikt. I prosessen med å bli kvalitetsklubb har man tett oppfølging av krets. Som kvalitetsklubb gjelder nye rutiner for oppfølging og klubben skal etterleve de nye malene, planene og drive aktivitet med kvalitet. Kvalitetsklubbansvarlig holder overordnet tak i konseptet og følger opp og kommuniserer konseptet med klubbens ansatte, aktive, medlemmer og frivillige.

Kvalitetsklubbansvarlig skal:

 • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.
 • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet.
 • Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
 • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt
 • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.
 • Være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding

På fotballkontoret skal Sportslig leder utføre de oppgavene som ligger i rapportering i FIKS og er i FIKS fått opprettet rollen kvalitetsklubb admin. Han blir i dette arbeidet assistert av administrativ leder på kontoret.

 

Fair Play ansvarlig

Fair Play ansvarlig:

 • Nestleder styret er Fair play-ansvarlig. Han/hun koordinerer Fair Play tiltakene i klubben og bruker Fair Play programmet som en veileder.

Overordnete ansvarsområder:

 • Implementere klubbens strategi ut i praksis.
 • Bindeledd mellom styret og Fair Play ansvarlig ansatt.
 • Kommunikasjon med krets og forbund.
 • Samarbeid med andre klubber i kretsen (delta på fellesmøter).

Praktiske ansvarsområder:

 • Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.
 • Påse at anlegget har et Fair play-preg.
 • Bestille Fair play-effekter.
 • Bistå ved Fair play-kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere.
 • Holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag.
 • Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder.
 • Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper.

Frivillighetskoordinator

I Heming fotball har et styremedlem det overordnede ansvaret for frivillighet. De praktiske oppgavene listet opp under er delt på Leder barnefotball, Sportslig leder (ungdom senior).

 • Ha oversikt over de frivillige i klubben med informasjon verv/roller, formell/uformell kompetanse og kontaktopplysninger.
 • Opprette og vedlikeholde register over alle frivillige i klubben.
 • Ha oversikt over de kurs og utdanningstilbud som tilbys fra krets og forbund og sørge for at invitasjoner sendes aktuelle deltakere.
 • Kartlegge utdanningsbehov og ønsker hos de frivillige. Tett samarbeid med trener- og dommerkoordinator.
 • Bindeledd mellom styret i klubben og de frivillige. Koordinatoren bør sitte i styret.
 • Skape møteplasser for de frivillige samt planlegge og gjennomføre sosiale aktiviteter.
 • Kartlegge og rekruttere inn nye frivillige til klubben i nært samarbeid med valgkomiteen.

Koordinator/Årgangsansvarlig

Koordinator ungdomsfotball/Årgangsansvarlig barnefotball

Koordinator/Årgangsansvarlig er ansatt i klubben og rollene kombineres gjerne med andre oppgaver.

Koordinator/Årgangsansvarlig må minimum ha C-lisenskompetanse og/eller relevant erfaring. 

Årgangsvarlig skal ikke erstatte foreldrerollene, men være i tillegg til. Dette er viktig for oss, barnefotballagene i klubben er først og fremst foreldredrevet.

Årgangsansvarlig skal fungere som klubbens forlengede arm ut til lagene slik at vi sikrer god, sportslig oppfølging og at foreldretrenere i barnefotballen får god opplæring og blir kjent med hvordan rutiner og føringer fungerer i klubben. 

Koordinator/Årgangsansvarlig koordinerer treninger hvor hele årgangen trener samtidig (gutter og jenter hver for seg) og sikrer at fotballaktiviteten er i tråd med klubbens sportsplan. 

Vi beregner at koordinator/årgangsansvarlig bruker i snitt ca. 8 timer i måneden.

Oppgaver:

 • Være trenernes trener, bidra til trenerutvikling.
 • Sikre at alle i støtteapparatet er kjent med klubbens sportsplan inkl. verdier, visjon og holdninger.
 • Være en sportslig, faglig bistand for årgangen – påse at Sportsplanen etterleves.
 • Følge opp at lagsroller for årgangen er bemannet.
 • Sammen med lagledelse lage en årsplan som beskriver treningstider, treningsplan ihht. Sportsplan, antall lag og nivå for påmelding av lag i serien, cup-deltakelse og evt. andre fellesaktiviteter. 
 • Være til stede ved kamper og treninger ved behov. NB: foreldretrenerne/støtteapparat sørger for gjennomføring av treninger og kamper.
 • Sørge for tilstrekkelig oppfølging av årgangens trenere, både mht. innføring i klubbens føringer og policy, men også ute på feltet.
 • Sørge for at treningsprogrammer/planer for trenere er lett tilgjengelig og at sportslig plan implementeres.
 • Påse at trenerne ser alle spillerne, at alle blir ivaretatt og gitt et godt sportslig tilbud uansett nivå.
 • Tydeliggjøre forventinger om at trenere deltar på trenersamlinger eller relevante møter klubben arrangerer.

Politiattest

Ansvarlig politiattester:

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars

2008 at alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller

ansvarsforhold overfor mindreårige, skal ha politiattest.

Ordningen i korte trekk:

 • Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.
 • Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest.
 • Styret i IL Heming har oppnevnt kontorleder Gudrun Røder Håkonsen til å være ansvarlig for å avkreve politiattest.
 • Idrettslaget sender inn søknad om politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for den styreoppnevnte personen i idrettslaget.
 • Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos idrettslaget.
 • Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

-          Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene:

e-post: politiattest(at)idrettsforbundet.no telefon: 800 30 630.

Se hva IL Heming skriver på hjemmesiden om Politiattest

Ansvarlig Banefordeling

I Heming fotball er Sportslig leder ansvarlig for banedisponeringen

Det er mange fordeler ved å la hele årstrinn trene samtidig. Spillere på årstrinnet kjenner hverandre på banen og dermed også i skolegården! Samtidig blir barn fra forskjellige skoler kjent med verandre gjennom fotballen før de skal gå sammen på ungdomstrinnet.

Det tilrettelegges for differensierte treninger ut fra ferdighetsnivå og modning. Det er også mange fordeler med å organisere klubbens treningstider slik at det legges til rette for hospitering.

En ansvarlig for banedisponerings oppgaver:

 • Til en hver tid ha den fulle oversikten over klubbens treningstider og kamper.
 • Sørge for at disponeringen av banen legges lett tilgjengelig for alle i klubben, på f.eks. hjemmesiden.
 • Legge til rette for gode rutiner slik at endringer kommuniseres ryddig mellom trenere/ lagledere og banemester.
 • Legge til rette for at hele årstrinn kan trene sammen.
 • Legge en «treningstidkabal» som legger til rette for hospitering (eks at 12 og 13 åringer trener på ulike dager)

Overgangsansvarlig

I Heming fotball har styret delegert den praktiske gjennomføringen av overganger til Administrativ leder på fotballkontoret.

Dersom en spiller ønsker å melde overgang til en annen klubb, er prosessen for dette regulert i NFFs «Overgangsreglement».

 • En overgang krever at en del formalia skal være på plass.
 • Det er viktig og nødvendig for at det skal være mest mulig ryddighet ved en overgang.
 • Det er viktig å huske at gammel klubb kan stoppe en overgang dersom en spiller har uoppgjorte forpliktelser til klubben.
 • Overgangen gjennomføres elektroniske i FIKS.
 • Adm. leder er gitt ansvar til å opprette forespørsler/overganger, og også godkjenne overganger fra egen klubb.
 • Norges fotballforbund og Fotballkretsen krever at det i hver klubb skal være én til to personer som av klubbstyret gis tilgang til FIKS.

Utdanningsansvarlig

I Heming fotball tilligger denne rollen Sportslig leder.

 • Kjenne godt til tilbudet i Norges Fotballforbunds utdanningsbrosjyre.
 • Kartlegge behov for utdanning/kurs i egen klubb.
 • Informere ledere, trenere, lagledere, dommere og andre aktuelle aktører om utdanningstilbud.
 • Være pådriver for deltakelse på kurs, samle inn påmelding til kurs. Motivere for deltakelse.
 • Utarbeide en skoleringsplan i egen klubb, samt ajourføre utdannings-/kurskartotek.
 • Være kontaktledd mellom klubb og krets.
 • Motta og videreformidle all informasjon om utdannings-/kurstilbud for klubben krets og forbund.
 • Arrangere interne kurs i klubben, eventuelt i samarbeid med naboklubber om utdannings-tiltak.

 

Rekrutteringsansvarlig

Den ansvarlige for oppstarten av nye lag er Leder Barnefotball. Den Rekrutteringsansvarlig skal og bør kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner. Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben. Tidspunkt for oppstart av nye årganger er våren det året spiller skal starte på barneskolen (etter påske).

Rekrutteringsansvarlig skal i god tid før opptaket forberede dette ved senest 6 mnd i forveien kontakte klubbens medlemmer (ca. 200) i årsklassen 6 år på mail og beskrive fotballtilbudet for disse, både oppstarten og hva klubben tilbyr spilleren i årene fremover. Han skal også kontakte barnehagene i nærområdet og berede grunnen for fotballaktiviteten. Tilbudet skal være beskrevet på hjemmesiden og interesserte skal kunne registrere seg på hjemmesiden. Når 6-åringene har startet på barneskolen skal rekrutteringsansvarlig på nytt synliggjøre tilbudet slik at eventuelle barn som ikke deltar på fotballtilbudet mottar informasjon.

 • Rekrutteringsansvarlig skal følge med på tidlig-registreringen og følge opp at vi får en god geografisk spredning på de nye spillerne.
 • Rekrutteringsansvarlig er ansvarlig for å organisere én fellestrening i uken fra første uke etter påske frem til mai der klubben stiller med kompetente trenere. Treningsopplegget skal være gratis, og det skal også tilrettelegges for at spillernes foresatte, som møter opp sammen med sine spillere, får en god oppleve av fellesskapet i klubben. Denne perioden med fellestreninger heter «Velkommen til fotball».
 • De første treningene må ses på som en introduksjon til fotballavdelingen. Alle trener samtidig og på samme område. Spillerne deles inn i grupper basert på sosiale kriterier, og på bakgrunn av hvilken skole de går på.
 • Rekrutteringsansvarlig skal ha et ansvar for å kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til de nye årskullene. Her skal det rekrutteres én hovedtrener for skolen, én hovedlagleder, samt flere assistenttrenere.
 • Rekrutteringsansvarlig skal gjennomføre et foreldremøte for det nye årskullet før «Velkommen til fotball» er over, og gjerne i forbindelse med en av treningene. Her bør klubbens verdier, mål og retningslinjer blir presentert, samt videre fotballtilbud, kontingenter og annen nyttig informasjon.
 • Rekrutteringsansvarlig har ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan. Han skal ta rede på hvor mange gutter og jenter som begynner på skolene vi rekrutterer fra og føre statistikk på hvor stor andel vi får med oss fra hver klasse på hver av skolene, samt andelen av klubbens medlemmer i årsklassen som begynner med fotball.
 • Rekrutteringsansvarlig skal sammen med Sportslig leder forberede og lede organiseringen av påfølgende sesong. Lagene skal være foreldredrevne med assistanse fra fotballavdelingen.

 

 

Dommerkoordinator

Dommerkoordinator/dommeransvarlig:

 • Dommerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med
  • o   Klubbens dommere
  • o   Klubbens styre og administrasjon
   o   Lagledere og trenere
   o   Fotballkretsen
 • Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.
 • Legge til rette og tilby klubbdommerkurs til samtlige Gutter og Jenter 13 år - følge opp og veilede disse i kamper.
 • Gjennomføre møte med klubbdommere i forkant av sesongstart; oppfriskning av regler samt praktisk info om klubbens rutiner for klubbdommere. Kretsdommere kan gjerne inviteres med.
 • Sørge for at klubbens kretsdommere er orientert om krav for gjennomføring av sesongen, følge opp underveis hvis de ligger an til for få kamper i f.t. krav.
 • Forestå briefing av dommere i forkant av klubbens cuper, følge opp faglig underveis i cuper.
 • Kvalitetssikre cupreglement.
 • Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
 • Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
 • Påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
 • Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleir.
 • Briefe trenere i samspillet dommer/kampleder, herunder kampreglementets adgang til protester, klager, etc.
 • Heve dommerens status i klubben!
 • Utarbeide delbudsjett Dommere, leveringsfrist 1. oktober.
 • Ajourføre Dommersiden på fotballavdelingens hjemmeside med bl. a. lister over aktive klubbdommere, våre kretsdommere, etc. Sørge for linket til godkjente maler for dommerregning.

FIKS ansvarlig

Rollebeskrivelse

FIKS = Fotballens Informasjons- og kommunikasjonssystem

Administrativ leder er klubbens FIKS-ansvarlig

FIKS-ansvarlig har rollen "Klubbadmin" i FIKS. Denne gir rettigheter til alle funksjoner klubben trenger i FIKS.

FIKS-ansvarlig sørger for:

 • Opprette brukertilgang til andre i klubben som trenger det (i hovedsak trenere/lagledere eller andre som er ansvarlig for elektroniske kamprapporter/opplasting av kamprapporter)
 • Alle spilleroverganger
 • Vedlikeholde spilleroversikt - dvs. registrere spillere fra 12 år slik at de blir spilleberettiget og forsikret, sette inaktive de som ikke skal spille inneværende år
 • Vedlikeholde oversikt over trenere, ledere, styret og andre med klubbfunksjoner slik at riktige personer til enhver tid er registrert med riktig info
 • Påmelding av lag til serien
 • Utfylling og oppfølging av søknad til Kvalitetsklubb
 • Overganger - søke, registrere, godkjenne.

Trenerveileder

Klubbens trenerveileder skal følge opp klubbens trenere på og utenfor banen. Veileder skal følge opp planlegging og gjennomføring av treninger og kamper. Hensikten er å gi klubbens trenere gode muligheter for å utvikle seg og dermed også klubbens spillere.

Det er flere punkter som alltid skal ligge til grunn for veiledningen: 

-      Verdigrunnlaget, sportsplan og Hemings Lille Grønne.

-      Fair Play.

-      Klubbens retningslinjer om differensiering

-      Klubbens retningslinjer om jevnbyrdighet

 

Viktige oppgaver:

 • Være med på treninger og veilede trenere.

-      Veiledningen av trenerne skal være avtalt på forhånd. Veileder bør ikke avbryte noen øvelser. Bedre å ta det i en pause eller etter treningen.  Vær spørrende, komme med forslag, være lyttende og heve dem som trenere.

 • Være med på kamper og veilede på kampgjennomføring.
 • Hjelpe trenere med råd og veiledning etter behov.

 

Banemester

I Heming fotball har Administrativ leder også denne rollen.

Banemesteren er øverste myndighet i klubben hva angår bruken av Hemings fotballbaner og dertil hørende utstyr. IL Heming har en driftsavtale med Bymiljøetaten (BYM) om drift og vedlikehold av banene. For å opprettholde de beste baneforholdene, er det vesentlig at klubben selv også bidrar her.

I perioden 1. november til 1. april leier IL Heming fotballanlegget av BYM og er da ansvarlig for driften av banene. BYM stiller krav til driftsutstyr og kompetanse, og at klubben må erstatte eventuelle skader under vinterbruken, samt rydde opp og fylle på med granulat innen 1. mai etter endt vintersesong.

Banemester er ansvarlig for vinterdriften på banene. Heming fotball har investert i undervarme på KG 11 og KG 9. Undervarmeanlegget består av en 2 nedgravde 9,15 m3 gasstanker, doble fordampere, gassbrenner, en fyrkjele på 1200 kWh, et datastyrt fordelernett av undervarmerør med oppvarmet glykol som distruberes under kunstgresset på banene.

Banemester er ansvarlig for driften og vedlikeholdet av anlegget samt å kjøre dette på en energiøkonomisk måte uten at dette går nevneverdig ut over spilleforholdene.

Banemester er også ansvarlig for brøyting av banene og at utstyret som benyttes alltid er i god stand.

Banemester er kontaktperson for driftsansvarlig i BYM og sørger for at klubben overholder sine forpliktelser i driftsavtalen og følger opp at BYM følger opp sine.

Banemester setter opp forutsetningene for bruken av banene i Banereglementet. Sportslig leder forestår selve banefordelingen.

Banemester er ansvarlig for all utleie av banene og er kontaktperson for leietakerne. Utleietider bestemmes i samforståelse med Sportslig leder som her er ansvarlig for at klubbens egne lag får den banekapasitet de trenger.

Det føres eget delregnskap for banedriften i fotballavdelingens regnskaper.

 

REGLER FOR BRUK AV HEMING KUNSTGRESSBANENE

Brukerne må akseptere at banen holdes stengt dersom snøfall eller andre spesielle forhold tilsier at banen må stenges inntil den er brøytet og klar for bruk igjen. Kontakt Baneansvarlig Svein Gundersen 977 33 770 ved snøfall under tildelt tid.

 Tildelt tid må respekteres. Trenere/lagledere har ansvaret for at lagene ikke tar banen i bruk før tildelt tid.

 1. Lagene skal ha avsluttet treningen og ryddet treningsfeltet/kampbanen innenfor tildelt trenings-/kamptid.
 2. Etter hver treningsøkt skal målene plasseres i asfaltsonen på kortsidene av banen, på hjulene. Dette pga. banevedlikehold og at ikke målene om vinteren skal fryse fast i kunstgresset.
 3. Når målene skal flyttes, skal de først settes på hjul og deretter trilles til ny posisjon. Dette skal helst utføres av minst 2 spillere. Unngå å rive i nettene. Behandle målene varsomt slik at de holder lenger. Trener skal påse at dette utføres riktig.
 4. Tyggegummi, snus, godterier ol. skal ikke nytes på banen.
 5. Strømpetape, isposer og annet søppel skal ryddes etter hver trenings- og kamp-økt.  Bruk søppelkassene!!
 6. Drikkeflasker, hatter/koner, treningseffekter, o.l. skal fjernes fra banen etter treningsøkta - uansett hvem som har lagt fra seg dette.
 7. Klatring i målene er strengt forbudt.
 8. Garderobene skal kostes og ryddes etter bruk.
 9. Trenere/lagledere er ansvarlig for at disse reglene blir overholdt.
 10. Under kamper er hjemmelaget ansvarlig for å rydde opp etter gjestene/bortelaget.
 11. Alt gjenglemt tøy på banene skal legges på dertil bestemt sted for dette; pt i resepsjonen, Nye Heming-hallen.
 12. Ved ikke-organisert trening på banene er hver enkeltspiller/bruker ansvarlig.
 13. Sykler/sykling er forbudt på banene og sikkerhetssonen rundt.
 14. I vintersesongen skal målene også stå på hjul under bruk på trening.

Vi har disse reglene for at spillerne skal få best mulig spilleforhold på banene våre til lavest mulig kostnad for klubben (og da også for spillerne).