Innkalling til årsmøte i IL Heming

Hovedstyret innkaller til ordinært årsmøte for Idrettslaget Heming tirsdag 26. mars 2019 kl 19:00 i storsalen i klubbhuset på Hemingbanen.

Saksdokumentasjon kan lastes ned her .

2019-03-20
einarhoved

Det blir sedvanlig utdeling av heder, ære og utmerkelser, i tillegg til gjennomgang av året som har gått og valg.

VELKOMMEN!

 

Dagsorden

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
  1. Utdeling av hedersbevisninger
  2. Valg av styret i Stiftelsen Nye Heminghallen
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
 11. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Ni styremedlemmer og ett varamedlem
  3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  4. Kontrollkomité med to medlemmer og to varamedlemmer.
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte.
  7. Seks medlemmer til Hemings Råds arbeidsutvalg (RA), jfr § 21.

 

Se Lenke til "Lover og årsmøteprotokoll"