SnowBoard


Snowboarding snowboarders vs jibbers, alright!

Snowboardgruppen i Heming har fokus på brettlek, god og variert trening, mestring og samholdet knyttet til en fantastisk aktivitet - nemlig snowboard.Snowboardgruppen er i stor vekst, noe som gjenspeiler gruppens varierende alderspenn samt hvilke nivå medlemmene i gruppen befinner seg på. Høsttreningen har primœrt et hovedfokus nemlig å gjøre seg klar for det som skjer på vintertreningen.


Snowboardgruppen i Adrenalin har rom for "alle" som trives med brett under beina. Dette er en gruppe for de som ønsker om å være en del av et miljø der fokus er på både treningsiver, lek og resultater. Gruppen vil være en sosial trenings arena som er ”løs i snippen”, men underlagt et nokså bestemt metodisk regime. Det er spesiell fokus på optimal trening knyttet til idretten. Dette sees på som en viktig faktor for å redusere skaderisiko både inne- og ute.

Den individuelle utvikling tilknyttet denne type aktivitetsformen er veldig ulik. Av hensyn til alder, sikkerhet og motorisk modenhet tilstrebes det hver høst å tilpasse treningen så godt som mulig for gruppen både for barmark og på snø. Individuelle avvik kan forekomme.

Som nevnt tidligere, favner gruppen over et bredt alderspenn. Alt fra "småttiser" på 9 år til mer "erfarne" unge på 16år. I treningsprogrammet vil vi etterstrebe stor variasjon, noe vi ser på som grunnleggende i utvikling av mestringsfølelse. Fokuset er like gjerne på ytelse og prestasjoner som ren treningsiver og utvikling av kroppens potensiale ift styrke, motorikk, balanse og koordinasjon. Opplegget vil noen ganger kunne inneha elementer tilsvarende det vi benytter i contest/toppidretts-sammenheng.

Barmarkstrening høst, aug/ sep-des /Heming

I denne perioden trener vi inne både frittstående og trampoline for å bygge opp styrke, balanse og kordinasjon. Hensikten med styrkedelen av barmarkstreningene er å gi de eldste et godt fysisk grunnlag ift med belastningene kroppen utsettes for på brettet i bakken og i trampolinehallen. Trampolinehallen, her trener vi på triks som vi ønsker å mestre på snø når vinteren kommer og motorikk trening for å skape bedre kontroll og balanse i kroppen.

Treningstider finner du her
Påmeldingen kommer i August

Vintertrening jan-april / Oslo vinterpark.
Her vil vi trene på triks i parken og på rails og lek på brett.

Barmarkstrening vår, mai - juni / Heming.
Her vil vi gjennomføre et tilsvarende opplegg som for barmarkstreningene på høsten, og starter opp denne treningen ifm at Oslo Vinterpark stenger for sesongen.