Årsmøtet i IL Heming avholdes torsdag 27. mai 2021

Årsmøtet i Idrettslaget Heming var opprinnelig berammet til mars, men ble utsatt på grunn av korona-situasjonen.

Hovedstyret har nå satt ny dato torsdag 27. mai kl 19:00! Møtet vil avholdes iht smittevernregler i Storsalen i Klubbhuset, og det er krav til påmelding/registrering.

LENKE TIL PÅMELDING KOMMER. Kun adgang for medlemmer med betalt årskontingent. Se innholdsdel for informasjon, agenda og saksdokumentasjon.

VELKOMMEN!

2021-04-27
einarhoved

På bildet ser vi hovedstyrets leder Peder Nergaard som overrekker blomster til avtroppende hovedstyremedlem Astrid Uhrenholdt Jacobsen på årsmøtet i 2019.

Velkommen til årsmøte i IL Heming!

Norges Idrettsforbund har gitt allminnelig utsettelse for å avholde årsmøte til 30.06.2021. 

Vi vil tilstrebe å avholde årsmøtet fysisk i Storsalen på Klubbhuset, iht. gjeldende smittevernregler. Det betyr:

 • Det er kun adgang for medlemmer som fyller 15 år i 2021, og som har betalt årskontingent for 2021. Se Hemings lov §6, last ned her
 • Det er ikke adgang for personer i karantene, isolasjon eller som føler seg syke.
 • Alle deltakere må vaske hender godt ved ankomst.
 • Alle deltakere må overholde avstandsregler, for tiden 1 meter.

Hvis det mot formodning ikke vil være tillatt med fysisk møte, vil det gjennomføres digitalt 

 

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning. 
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
  1. Valg av styre til Stiftelsen Nye Heminghallen.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
 12. Vedta idrettslagets budsjett 
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg: 
  1. Styre med leder, nestleder, ni styremedlemmer og ett varamedlem.
  2. Kontrollutvalg med to medlemmer og to varamedlemmer.
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  5. Seks medlemmer til Hemings Råds arbeidsutvalg (RA), jfr § 25.
  6. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
 15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.