Ordinært årsmøte ble avholdt 30. mars

Årsmøtet i Idrettslaget Heming ble avholdt i Storsalen på Heming Klubbhus onsdag 30. mars 2022 kl 19:00

Klikk "LES MER" for å laste ned saksdokumenter.

Takk til alle de fremmøtte!

Protokoll kan lastes ned HER

2022-03-01
Einar E-F

På bildet ser vi hovedstyrets leder Peder Nergaard som overrekker blomster til de avtroppende hovedstyremedlemmer Harald Eide-Fredriksen, Ola Wessel-Aass, Per Håvard Martinsen og Nils Ove Kjerstad.

Velkommen til årsmøte i IL Heming!

Agenda:
(klikk lenker i sakslisten for å åpne dokumentene)

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning,. 
 9. Behandle idrettslagets regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker. Hovedstyrets innstilling.
  1. Utdeling av hedersmerker
  2. Valg av styre til Stiftelsen Nye Heminghallen.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
 12. Vedta idrettslagets budsjett 
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg (valgkomiteens innstilling)
  1. Styre med leder, nestleder, ni styremedlemmer og ett varamedlem.
  2. Kontrollutvalg med to medlemmer og to varamedlemmer.
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  5. Seks medlemmer til Hemings Råds arbeidsutvalg (RA), jfr § 25.
  6. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
 15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.