Tildelingskriterier Juniorstipend

Sist revidert i Hovedstyret 1. september 2021

Søknadsskjemaet er nå stengt

Formål:

Juniorstipendet skal styrke IL Hemings juniormedlemmers mulighet til å drive toppidrett, og representere klubben i konkurranser nasjonalt og internasjonalt. Juniorstipendet er ment å dekke kostnader til utstyr, deltakeravgifter og reiser, samt andre utgifter som direkte knytter seg til utøvelse av idretten.

Hvem kan få tildelt juniorstipend:

Juniorstipend kan tildeles utøvere som representerer IL Heming i konkurranser nasjonalt og internasjonalt.  Juniorstipend kan deles ut til inntil fire årsklasser i hver idrett, etter følgende tabell:

 Adrenalin:  15 til 18 år
 Alpin:   18 til 21 år
 Langrenn:  17 til 20 år
 Orientering  17 til 20 år
 Tennis:  17 til 20 år
 Øvrige idretter:  17 til 20 år
 Egne kriterier gjelder for fotball og IPU.

Utøvere kan søke fra og med det året de fyller første kriterium til og med det året de fyller siste kriterium., altså vil for eksempel utøvere født fra og med 1.1.2002 til og med 31.12.2005 kunne søke i 2022 for kategorien "Øvrige" (17 til 20 år).

Søkerne må ha vært medlem av IL Heming de to siste årene, og være medlem på tildelingstidspunktet. Alle påløpte medlems- og treningsavgifter må være betalt.

Det er kun tillatt å søke juniorstipend fra én avdeling. Øvrige idretter søker direkte til Hovedstyret. Søknadsskjemaet sendes direkte til riktig avdeling ut fra svarene som gis.

Vurderingskriterier:

  • Sportslig innsats.
  • Oppnådde resultater.
  • Deltakelse i konkurranser nasjonalt og/eller internasjonalt der utøveren har representert IL Heming.
  • Internasjonale resultater.
  • Deltakelse i avdelingens interne treningsopplegg i inneværende sesong.
  • Målsetting om å satse aktivt på idretten og delta i konkurranser på høyt nasjonalt nivå i minst to år til.

Fotball: Juniorstipend kan tildeles opptil to lag som spiller 11’er- fotball. Laget/-ene må ha spilt ungdomsfotball i minimum to sesonger ved søknadstidspunktet. Midlene skal tildeles det/de lag som har oppnådd det relativt sett beste resultatet i inneværende år. Som lagidrett gjelder ikke maksimumsbegrensningen for individuelt stipend.

IPU: Egne kriterier gjelder, kontakt avdelingen.

Hvordan søke:
Utøvere sender skriftlig og begrunnet elektronisk søknad. Lenke øverst på siden. Hver avdeling vurderer de innkomne søknadene og sender en samlet innstilling av aktuelle kandidater til IL Hemings administrasjon for avgjørelse i Hovedstyret. 

Avdelingene skal angi prioritert rekkefølge på sine kandidater, og foreslå størrelsen på stipendet til den enkelte søker. 

Søknadsskjema og kriterier publiseres på IL Hemings hjemmeside. 

Utøveres søknader må inneholde opplysninger om kandidatenes navn, alder, personnummer, kontonummer, resultater, deltakelse på trening og i konkurranser, og forøvrig være godt begrunnet.

Tildeling:
Stipendet utgjør minimum kr 10.000 og maksimum kr 20.000, uavhengig av hvilken avdeling utøveren representerer (unntatt Fotball).

Tildeling vil bli foretatt etter en individuell vurdering av innkomne søknader som oppfyller vilkårene for stipend.

Juniorstipend er avdelingsuavhengig og tildeles av Hovedstyret etter innstilling fra avdelingene. Hovedstyret skal som utgangspunkt følge avdelingenes innstilling, med mindre det er begått åpenbar urett eller tildelingskriteriene ikke er etterlevd. Hovedstyret skal også påse at det er likebehandling på tvers av idrettene og at den totale tildelingsrammen overholdes.

Søknadsfrist 2022:
15. november 2022.

Utbetaling:
Umiddelbart etter tildeling direkte til den enkelte mottaker, normalt ultimo desember. Den enkelte mottaker av stipend er selv ansvarlig for dokumentasjonskrav fra ligningsmyndighetene.

Bindingstid:
Hvis utøveren konkurrerer for en annen klubb i den idretten utøveren er tildelt stipend i påfølgende år, kan IL Heming kreve juniorstipendet tilbakebetalt.