sveing 2017-11-27 00:19:27

Lagsreiser, deltakelser på cuper, turneringer, etc.

Alle sportslige aktiviteter rundt lagene i Heming fotball der klubbens logo er eksponert på spillerne, skal godkjennes av sportslig leder eller andre denne delegerer dette til. Sportslig leder henter inn et enkelt budsjett for lagsreisene som skal signeres av lagleder og fotballavdelingens adm. leder.

Lagets deltakelse på eksterne cuper, turneringer og samlinger forutsetter at laget har en ansvarlig lagleder og en etablert lagskasse med tillitsvalgt kasserer. Samtlige spillere skal ha signert fotballavdelingens utøverkontrakt og være dekket av en reiseforsikring.

Lagsreiser er et samarbeid mellom klubb og lagets tillitsmann. I utgangspunktet har klubben det sportslige ansvaret og treneren har ansvaret for spillerne på treningsfeltet og i kamp. Lagleder utpeker en eller flere foreldrerepresentanter på turen som får ansvaret for spillerne på fritiden, samt for reise, kost og logi. Dette skal gå klart frem for spillernes foresatte ved påmelding til reisen.

Alle inn- og utbetalinger rundt reisen skal bokføres via lagskassen i Hemings bøker. Ved innbetaling fra spillere skal klubbens gebyrfrie, online betalingsløsning benyttes. Lagets lagleder/kasserer har det økonomiske ansvaret. Ingen utlegg honoreres uten kvitteringer som tilfredsstiller norske regnskapsregler. Kvitteringene bes sendes som pdf vedlegg til mail. Alle mails merkes med lagets prosjeknummer.

Planlagte, større arrangementer bør ligge i lagets årsjul. Faktisk, de fleste samlinger og deltakelser på eksterne cuper og turneringer bør ligge der for at de sportslige aktivitetene kan planlegges godt og for at spillere og foreldre skal ha forutsigbarhet.

Det skal gå klart frem hvilke trenerressurser og voksenpersoner som skal følge laget og hvordan reiseutgiftene er finansiert.

Alle spillerinnbetalinger til reiser skal være innbetalt før reisen og innen fakturaer forfaller til betaling. Alle spillerbetalinger er bindende og refunderes ikke ved avbud.

Ovennevnte retningslinjer er basert på flere års erfaringer med lagsleiser i Heming fotball og på "best practice" råd fra NFF. Fotballavdelingen er med i et Kvalitetsklubb-prosjekt i regi av NFF og har forpliktet seg til å følge disse.