Utlegg og refusjoner i fotballavdelingen

Vi skiller mellom utlegg som skal betales fra lagskassene og generelle utlegg som skal dekkes av fotballavdelingen:

Kontonummer samtlige lagskasser: 6005 06 90485                  E-post lagskasser: lagskasse@heming.no

 

LAGSKASSER

Alle utlegg skal her attesteres av lagleder eller lagskassens valgte kasserer.

Skjema "Utlegg lagskasse" skal benyttes og kopi av attestert kvittering, faktura, etc skal sendes som vedlegg til lagskasse@heming.no

Fakturaer som fotballavdelingen skal betale på vegne av lagskassen skal også attesteres av lagleder eller lagskassens valgte kasserer og sendes som vedlegg til lagskasse@heming.no.

 

ALLE ANDRE UTLEGG

Alle utlegg på vegne av fotballavdelingen skal på forhånd være klarert av administrativ leder i fotballavdelingen.

Skjemaet "Utlegg - refusjon mal" skal benyttes. Her skal fullt navn og kontonummer påføres. (tips: Legg dette inn i skjemaet og lagre skjemaet på egen pc for bruk senere)

Utleggene skal spesifiseres på skjemaet, og skjemaet skal signeres før det leveres til administrativ leder for utbetaling av utleggene.

Kvitteringer festes på eget A4-ark, påføres vedleggsnummer og legges ved dette skjemaet.

 

Utlegg - LAGSKASSE.xlsx

Utlegg - refusjon mal.xlsx

Forenklet dommerregning

Bilagene  kan scannes fra mobilen og lagres som PDF fil som kan deles/sendes til lagskasser@heming.no. Adobe Scan eller Office Lens er to praktiske scanne app'er for Android og Apple mobiltelefoner.